Maciej Klimek

Wykładowca w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, współpracujący również z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Jeden z pomysłodawców utworzenia w 2015 roku Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior i do tej pory jego fundraiser. Stowarzyszenie to zrealizowało liczne projekty m.in. promujące aktywność fizyczną, integrujące społecznie czy uświadamiające w zakresie zdrowia psychicznego. Organizator wydarzeń naukowych i popularyzujących naukę takich jak m.in. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rewitalizacja – Kultura – Innowacje. Współczesne wyzwania pracy socjalnej” (2016), czy seminarium poświęconego organizowaniu społeczności lokalnej (2017). Współredaktor książki „Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej” (2017), autor lub współautor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. ekonomii społecznej. Współautor raportów z badań i diagnoz społecznych. Autor „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wojkowice na lata 2014 – 2020”. Kierownik i główny wykonawca projektów „Diagnoza zasobów i potrzeb wojkowickiej społeczności lokalnej w zakresie kultury” oraz „Wojkowicki Inkubator Działań Społeczno-Kulturalnych w ramach grantów Narodowego Centrum Kultury. Kierownik i wykonawca projektu „Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej” z grantu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uczestnik innych projektów oraz autor wystąpień konferencyjnych o statusie międzynarodowym i ogólnopolskim. Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (od 2016).

Kategoria: